12W美规电源适配器SAW12-U

SAW12 02

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
47~63Hz
输入电流
 0.5A Max.
SAW12-050-2400U
5.0V
2.40A
±5%
1%
5%
73%
12W
SAW12-090-1200U
9.0V
1.2A
±5%
1%
5%
75%
12W
SAW12-120-1000U
12.0V
1.0A
±5%
1%
5%
75%
12W
SAW12-240-0500U
24.0V
0.5A
±5%
1%
5%
75%
12W
阅读全文...
 
12W欧规电源适配器SAW12-E

SAW12-05

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
47~63Hz
输入电流
 0.5A Max.
SAW12-050-2400E
5.0V
2.40A
±5%
1%
5%
73%
12W
SAW12-090-1200E
9.0V
1.2A
±5%
1%
5%
75%
12W
SAW12-120-1000E
12.0V
1.0A
±5%
1%
5%
75%
12W
SAW12-240-0500E
24.0V
0.5A
±5%
1%
5%
75%
12W
阅读全文...
 
12W英规电源适配器SAW12-UK

SAW12-03

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
47~63Hz
输入电流
 0.5A Max.
SAW12-050-2400UK
5.0V
2.40A
±5%
1%
5%
73%
12W
SAW12-090-1200UK
9.0V
1.2A
±5%
1%
5%
75%
12W
SAW12-120-1000UK
12.0V
1.0A
±5%
1%
5%
75%
12W
SAW12-240-0500UK
24.0V
0.5A
±5%
1%
5%
75%
12W
阅读全文...
 
48W美规插墙式适配器SAW48-U

SAW48W-US1

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
47~63Hz
输入电流
 0.5A Max.
SAW48-05-50U
5.0V
5.0A
±5%
1%
5%
82%
25W
SAW48-09-50U
9.0V
5.0A
±5%
1%
5%
83%
45W
SAW48-12-30U
12.0V
3.0A
±5%
1%
5%
81%
36W
SAW48-12-40U
12.0V
4.0A
±5%
1%
5%
84%
48W
SAW48-24-20U
24.0V
2.0A
±5%
1%
5%
83%
48W
SAW48-48-10U
48.0V
1.0A
±5%
1%
5%
84%
48W
阅读全文...
 
48W欧规插墙式适配器SAW48-E

SAW48W-EU2

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
47~63Hz
输入电流
 0.5A Max.
SAW48-05-50E
5.0V
5.0A
±5%
1%
5%
82%
25W
SAW48-09-50E
9.0V
5.0A
±5%
1%
5%
83%
45W
SAW48-12-30E
12.0V
3.0A
±5%
1%
5%
81%
36W
SAW48-12-40E
12.0V
4.0A
±5%
1%
5%
84%
48W
SAW48-24-20E
24.0V
2.0A
±5%
1%
5%
83%
48W
SAW48-48-10E
48.0V
1.0A
±5%
1%
5%
84%
48W
阅读全文...
 
48W英规插墙式适配器SAW48-UK

SAW48W-EN4

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
47~63Hz
输入电流
 0.5A Max.
SAW48-05-50UK
5.0V
5.0A
±5%
1%
5%
82%
25W
SAW48-09-50UK
9.0V
5.0A
±5%
1%
5%
83%
45W
SAW48-12-30UK
12.0V
3.0A
±5%
1%
5%
81%
36W
SAW48-12-40UK
12.0V
4.0A
±5%
1%
5%
84%
48W
SAW48-24-20UK
24.0V
2.0A
±5%
1%
5%
83%
48W
SAW48-48-10UK
48.0V
1.0A
±5%
1%
5%
84%
48W
阅读全文...
 
12W英规电源适配器 KRA-12-UK

JRA-12-B

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
47~63Hz
输入电流
 0.30A Max.
KRA-1205-UK
5.0V
2.0A
±5%
1%
5%
81%
10W
KRA-1209-UK
9.0V
1.3A
±5%
1%
5%
83%
12W
KRA-1212-UK
12V
1.0A
±5%
1%
5%
83%
12W
KRA-1224-UK
24V
0.5A
±5%
1%
5%
83%
12W
阅读全文...
 
6级能耗电源适配器6W系列

电源适配器 5W 03

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
47~63Hz
输入电流
 0.15A Max.
KRA1-0603-3
3.0V
1.0A
±5%
1%
5%
75.6%
3W
KRA1-0605-3
5.0V
1.2A
±5%
1%
5%
77.0%
6W
KRA1-0609-3
9.0V
0.67A
±5%
1%
5%
79.8%
6W
KRA1-0612-3
12.0V
0.5A
±5%
1%
5%
79.8%
6W
阅读全文...
 


第1页 / 共3页
您的位置: 电源适配器 5W-65W