1800W-2200W 大功率充电器 游艇充电器

1500w

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
180~264V~
45~65Hz
输入电流
 15A Max.
KRY-1800-S1 
60.0V
30A
±5%
1%
5%
90%
1800W
KRY-1800-S2 
90.0V
20A
±5%
1%
5%
 91%
1800W
KRY-2200-S1 
72.0V
30A
±5%
1%
5%
 90%
2200W
KRY-2200-S2 
110.0V
20A
±5%
1%
5%
 91%
2200W
阅读全文...
 
1200W-1500W 铅酸电池充电器 游艇充电器

1500w battery charger

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
180~264V~
45~65Hz
输入电流
 12A Max.
KRY-1200-S1 
40.0V
30A
±5%
1%
5%
90%
1200W
KRY-1200-S2 
60.0V
20A
±5%
1%
5%
 91%
1200W
KRY-1500-S1 
50.0V
30A
±5%
1%
5%
 90%
1500W
KRY-1500-S2 
75.0V
20A
±5%
1%
5%
 91%
1500W
阅读全文...
 
900W 铅酸电池充电器 游艇充电器

900w battery charger

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
45~65Hz
输入电流
 10A Max.
KRY-900-S1 
30.0V
30A
±5%
1%
5%
90%
900W
KRY-900-S2 
90.0V
10A
±5%
1%
5%
 91%
900W
KRY-900-F1 
30.0V
30A
±5%
1%
5%
 90%
900W
KRY-900-F2 
90.0V
10A
±5%
1%
5%
 91%
900W
阅读全文...
 
600W 电动汽车充电器 游艇充电器

600W battery charger

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
45~65Hz
输入电流
 10A Max.
KRY-600-S1 
30.0V
20A
±5%
1%
5%
90%
600W
KRY-600-S2 
75.0V
8A
±5%
1%
5%
 91%
600W
KRY-600-F1 
30.0V
20A
±5%
1%
5%
 90%
600W
KRY-600-F2 
75.0V
8A
±5%
1%
5%
 91%
600W
阅读全文...
 
450W 铅酸电池充电器 游艇充电器

450w battery charger

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
45~65Hz
输入电流
 9A Max.
KRY-450-S1 
60.0V
9.38A
±5%
1%
5%
90%
450W
KRY-450-S2 
72.0V
6.25A
±5%
1%
5%
 91%
450W
KRY-450-F1 
60.0V
9.38A
±5%
1%
5%
 90%
450W
KRY-450-F2 
72.0V
6.25A
±5%
1%
5%
 91%
450W
阅读全文...
 
360W 铅酸电池充电器 游艇充电器

360w battery charger

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
45~65Hz
输入电流
 8A Max.
KRY-360-S1 
24.0V
15A
±5%
1%
5%
90%
360W
KRY-360-S2 
72.0V
5A
±5%
1%
5%
 91%
360W
KRY-360-F1 
24.0V
15A
±5%
1%
5%
 90%
360W
KRY-360-F2 
72.0V
5A
±5%
1%
5%
 91%
360W
阅读全文...
 
240W 锂电池充电器

240w battery charger

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
45~65Hz
输入电流
 5A Max.
KRY-240-S1 
24.0V
10A
±5%
1%
5%
90%
240W
KRY-240-S2 
72.0V
3A
±5%
1%
5%
 91%
240W
KRY-240-F1 
24.0V
10A
±5%
1%
5%
 90%
240W
KRY-240-F2 
72.0V
3A
±5%
1%
5%
 91%
240W
阅读全文...
 
200W 铅酸蓄电池充电器 游艇充电器

200w battery charger

输入条件
老鬼看盘今天任九推荐型号
输出电压(DC)
输出电流
电压精度
调节率
效率
最大功率
线性
负载
90~264V~
45~65Hz
输入电流
 5A Max.
KRY-200-S1 
12.0V
15A
±5%
1%
5%
90%
200W
KRY-200-S2 
24.0V
8A
±5%
1%
5%
 91%
200W
KRY-200-F1 
12.0V
15A
±5%
1%
5%
 90%
200W
KRY-200-F2 
24.0V
8A
±5%
1%
5%
 91%
200W
阅读全文...
 


您的位置: 老鬼看盘今天任九推荐中心 电池充电器 20W-2200W